Fødeklinik – et trygt og sikkert valg af fødested

Når den raske gravide er korrekt visiteret til klinikfødsel, og jordemoderen omhyggeligt har sikret sig, at graviditeten har udviklet sig normalt, er det meget sikkert at føde på en klinik (eller hjemme) - også selvom der ikke er læger på selve fødeklinikken.

Langt de fleste fødselskomplikationer udvikler sig nemlig gradvist over et stykke tid. Jordemødrene er meget forsigtige og anbefaler overflytning til hospitalet, så snart de bliver opmærksomme på begyndende afvigelser fra det normale fødselsforløb. Vi overflytter hellere én gang for meget i ro og mag end én gang for lidt.

Pludselige alvorlige eller livstruende fødselskomplikationer opstår uhyre sjældent under forventet ukomplicerede fødsler udenfor hospitalerne. Når de gør, håndteres de så professionelt og rettidigt af erfarne veluddannede jordemødre, at eventuelle følger ikke manifesterer sig negativt hverken i den danske eller i den omfattende internationale forskning om sikkerheden ved henholdsvis hospitals-, klinik- og  hjemmefødsler.

Klinikkens jordemødre har bred faglig erfaring fra såvel hospitalernes fødegange som fra hjemmefødsler og anden privat praksis. Herudover opdateres alle vores jordemødre løbende sammen med fødeafdelingens personale på Roskilde Sygehus i akut og livreddende fødselshjælp, både til den fødende og til den nyfødte. Sikkerheden er ifølge forskningen endnu større, hvis samme jordemødre, som har har fulgt den fødende i graviditeten også støtter under selve fødslen i klinikken.

Selv med de bedste forudsætninger for en normal fødsel, kan der opstå fødselskomplikationer, som kræver lægeassistance. Da der ikke er læger på selve klinikken, vil jordemoderen ved mindste tegn på afvigelser fra det normale fødselsforløb overflytte jer til Roskilde Sygehus, hvor I vil blive modtaget af hospitalets jordemødre og speciallæger, hvis I også skulle få brug for dem.

I sjældne tilfælde af pludseligt opståede alvorlige eller livstruende fødselskomplikationer, for eksempel ved større blødning eller en alvorlig tilstand hos barnet, vil jeres jordemoder indlede den livreddende behandling og sørge for akut overflytning i ambulance til Roskilde Sygehus’ Fødeafdeling. Jordemoderen følger altid med i ambulancen, hvor hun fortsætter eventuel indledt behandling indtil ambulancen når frem til Roskilde Sygehus. Der er 7 minutters transport til Roskilde hospital.

Hvis der under fødslen er optræk til komplikationer, f.eks. manglende fremgang i fødslen, påvirket hjertelyd hos barnet, feber eller ønske om medicinsk smertelindring, vil jeres jordemoder i god tid sørge for overflytning til Roskilde Sygehus, hvor hospitalets jordemødre og  speciallæger står til rådighed med den hjælp, som kræves, for at I fortsat kan føde trygt og sikkert. Behandlingsansvaret for fødslen overgår da til hospitalets personale, men jeres klinikjordemoder følger med ind og bliver sammen med jer, til I har født.

Også efter fødslen kan der blive behov for overflytning til hospitalet. Dette sker i tilfælde, hvor moderkagen ikke løsner sig, hvis der er stor blødning, eller hvis den fødendes eller barnets almentilstand er påvirket.

Fakta om overflytninger

De seneste 3 års erfaringer med fødeklinikker i Region Sjælland har vist, at ca. 16 % af klinikfødsler overføres til hospitalet. Det ligger noget højere end i internationale undersøgelser, hvor imellem 10 og 12 % af klinikfødslerne overflyttes. Dette hænger bl.a. sammen med, at en relativt stor del af de kvinder, som i Danmark vælger fødeklinikker, er førstegangsfødende, som har længere og mere krævende fødsler, og derfor oftere end flergangsfødende har brug for medicinsk smertelindring. Den kan de kun kan få på hospitalet.

Af overflytningerne har kun hver tredje haste-karakter. Og ud af disse hasteoverflytniger, er det kun ved ca. hver fjerde, der bliver behov for behandling til enten den fødende eller barnet. I resten af tilfældene fortsætter fødslen på hospitalet uden komplikationer, og uden at det bliver nødvendigt at gribe ind

Omvisitering til hospital under graviditeten

Hvis der under graviditeten tilstøder komplikationer, vil I blive omvisiteret til fødsel på et hospital. Her er der adgang til de speciallægekompetencer og -undersøgelser, som kræves for at jeres fortsatte graviditet og fødsel kan forløbe trygt og sikkert. Sådanne komplikationer kan eksempelvis være:

Hvis I omvisiteres fra Roskilde Fødeklinik til hospitalsfødsel efter 36+, tilbyder jeres klinikjordemoder at tage med på hospitalet i fødslens aktive fase. Selvom behandlingsansvaret for fødslen i sådanne situationer overgår til hospitalspersonalet, kan I altså stadig drage fordel af jeres egen jordemoders kendte hånd og den trygge relation, I har opbygget igennem graviditeten. Jordemoderen vil også fortsat være der for jer i barselsperioden.