Fødeklinik – et trygt og sikkert valg af fødested

Fakta om overflytninger

De seneste 3 års erfaringer med fødeklinikker i Region Sjælland har vist, at ca. 16 % af klinikfødsler overføres til hospitalet. Det ligger noget højere end i internationale undersøgelser, hvor imellem 10 og 12 % af klinikfødslerne overflyttes. Dette hænger bl.a. sammen med, at en relativt stor del af de kvinder, som i Danmark vælger fødeklinikker, er førstegangsfødende, som har længere og mere krævende fødsler, og derfor oftere end flergangsfødende har brug for medicinsk smertelindring. Den kan de kun kan få på hospitalet.

Af overflytningerne har kun hver tredje haste-karakter. Og ud af disse hasteoverflytniger, er det kun ved ca. hver fjerde, der bliver behov for behandling til enten den fødende eller barnet. I resten af tilfældene fortsætter fødslen på hospitalet uden komplikationer, og uden at det bliver nødvendigt at gribe ind

Omvisitering til hospital under graviditeten

Hvis der under graviditeten tilstøder komplikationer, vil I blive omvisiteret til fødsel på et hospital. Her er der adgang til de speciallægekompetencer og -undersøgelser, som kræves for at jeres fortsatte graviditet og fødsel kan forløbe trygt og sikkert. Sådanne komplikationer kan eksempelvis være:

Hvis I omvisiteres fra Roskilde Fødeklinik til hospitalsfødsel efter 36+, tilbyder jeres klinikjordemoder at tage med på hospitalet i fødslens aktive fase. Selvom behandlingsansvaret for fødslen i sådanne situationer overgår til hospitalspersonalet, kan I altså stadig drage fordel af jeres egen jordemoders kendte hånd og den trygge relation, I har opbygget igennem graviditeten. Jordemoderen vil også fortsat være der for jer i barselsperioden.