Fødeklinik – et trygt og sikkert valg af fødested

Her finder du svar på en række spørgsmål omkring det at føde på en fødeklinik. Har du andre spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os

Er det sikkert at føde på en fødeklinik?

Når den raske gravide er korrekt visiteret til klinikfødsel, og jordemoderen omhyggeligt har sikret sig, at graviditeten har udviklet sig normalt, er det meget sikkert at føde på en klinik – også selvom der ikke er læger på selve fødeklinikken.

 

Langt de fleste fødselskomplikationer udvikler sig gradvist over et stykke tid. Derfor er jordemødrene meget opmærksomme på dette og anbefaler overflytning til hospitalet, så snart der er tegn på begyndende afvigelser fra det normale fødselsforløb. Vi overflytter hellere én gang for meget end én gang for lidt.

 

Pludselige alvorlige eller livstruende fødselskomplikationer opstår uhyre sjældent under en forventet ukompliceret fødsel udenfor hospitalet. Når der opstår komplikationer, håndteres de professionelt og rettidigt vores erfarne jordemødre, så mor og barn ikke får varige mén.

 

Det viser sig også i international forskning omkring sikkerheden ved klinikfødsler. 

Erfarne og veluddannede jordemødre

Klinikkens jordemødre har bred faglig erfaring fra såvel hospitalernes fødegange som fra hjemmefødsler og anden privat praksis.

 

Alle vores jordemødre opdateres løbende i akut og livreddende fødselshjælp, både til den fødende og til den nyfødte.

 

For at være forberedte på sjældne akutte hændelser, træner vi jævnligt de nødvendige færdigheder. En del af denne faglige opdatering forestås og finansieres af Region Sjælland og afholdes hvert år i fællesskab med hjemmefødselsjordemødre, fødselslæger og børnelæger fra Regionens andre fødesteder.

 

Sikkerheden er ifølge forskningen endnu større, hvis samme jordemødre, som har har fulgt den fødende i graviditeten også støtter under selve fødslen i klinikken. 

Hvad hvis der bliver brug for en læge?

Selv med de bedste forudsætninger for en normal fødsel, kan der opstå fødselskomplikationer, som kræver lægeassistance.

 

Da der ikke er læger på selve klinikken, vil jordemoderen ved mindste tegn på afvigelser fra det normale fødselsforløb overflytte jer til Roskilde Hospital, hvor I vil blive modtaget af hospitalets jordemødre og fødselslæger, som herefter overtager ansvaret for fødslen.

 

Hvis der alligevel opstår alvorlige eller livstruende fødselskomplikationer, såsom større efterfødselsblødninger og respiratorisk omstillingsstøtte til barnet, vil jeres jordemoder indlede den nødvendige behandling og sørge for akut overflytning i ambulance til Roskilde Hospitals fødeafdeling.

 

Jordemoderen følger altid med i ambulancen. Det tager ca. 7 minutter at køre fra fødeklinikken til Roskilde Hospital.

Overflytning til hospitalet under fødslen

Der kan være forskellige årsager til, at vi overflytter under en fødsel. De hyppigste årsager er ikke akutte, men handler bl.a.om:

  • den fødendes ønske om eller behov for medicinsk smertelindring
  • længerevarende fødselsforløb, hvor der er grund til at tilbyde medicinsk ve-stimulation
  • grønt fostervand
  • afvigende mønster i barnets hjertelyd
  • feber hos mor


I disse tilfælde vil jeres jordemoder i god tid sørge for overflytning til Roskilde Hospital, hvor jordemødre og fødselslæger står til rådighed med den hjælp, der er behov for, så I fortsat kan føde trygt og sikkert. Oftest kan overflytningen foregå i jeres egen bil.

 

Ansvaret for fødslen overgår da til hospitalets personale, men jeres jordemoder bliver sammen med jer, til I har født.

Overflytning til hospitalet efter fødslen

Efter fødslen kan der også blive behov for overflytning til hospitalet.

Dette sker bl.a. hvis:

  • moderkagen ikke løsner sig
  • der er en større efterfødselsblødning
  • der er en kompliceret bristning
  • den fødendes eller barnets almentilstand er påvirket.

 

Oftest vil denne type overflytning ikke være akut, men foregår alligevel med ambulance, da der typisk er brug for en liggende transport. Jordemoderen følger selvfølgelig med i ambulancen.

Overflytninger i Roskilde Fødeklinik

I perioden 2019-2022

81,9% af de kvinder, som har påbegyndt deres fødsel i Roskilde Fødeklinik, har født ukompliceret på klinikken.

8,4% er efterfølgende blevet overflyttet pga. behandlingsbehov.

Samlet kan vi se, at i alt 26,5% overflyttes ifm. et fødselsforløb på Roskilde Fødeklinik. Det fordeler sig meget forskelligt, alt efter om det er første- eller flergangsfødende.

Af de førstegangsfødende overflyttes 35,6% under fødslen og 10,9% efter fødslen.

Af de flergangsfødende overflyttes 7,5% under fødslen og 6,9% efter fødslen.

De primære årsager til, at forløbet overflyttes under fødslen, er:

– Manglende fremgang i fødslen og behov for medicinsk vestimulation
– Grønt fostervand
– Behov for medicinsk smertelindring.

De primære årsager til, at forløbet overflyttes efter fødslen, er:

– Større efterfødselsblødning
– Kompliceret bristning
– Påvirket almentilstand hos mor eller barn

Omvisitering til hospital under graviditeten

Hvis der under graviditeten tilstøder komplikationer, vil I blive omvisiteret til fødsel på et hospital. 

Her er der adgang til de speciallægekompetencer og -undersøgelser, som kræves for at jeres fortsatte graviditet og fødsel kan forløbe trygt og sikkert. Sådanne komplikationer kan eksempelvis være:

Hvis I omvisiteres fra Roskilde Fødeklinik til hospitalsfødsel efter 36+, tilbyder jeres klinikjordemoder være med jer på hospitalet i fødslens aktive fase.

Selvom behandlingsansvaret for fødslen ligger hos hospitalspersonalet, har I jeres egen jordemoders kendte hånd og den trygge relation, I har opbygget igennem graviditeten. Jordemoderen vil også fortsat være der for jer i barselsperioden.